Všeobecné obchodní podmínky
 1. Všeobecné

Všechny naše nabídky a  dodávky  zboží ( ložisek a ložiskových výrobků ) se uskutečňují na základě těchto  VOP , nestanoví-li kupní smlouva , uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím  výslovně něco jiného. Tyto VOP platí i pro všechny  následné,  budoucí obchodní vztahy mezi prodávajícím a  kupujícím za předpokladu, že nebyly písemně vyloučeny

 1. Nabídky a objednávky

Nabídky učiněné prodávajícím ( zejména nabídky  učiněné elektronickou formou ) jsou nezávazné a mohou být změněny  s výhradou mezi prodeje třetím stranám. Prohlášení kupujícího o přijetí nabídky  prodávajícího a veškeré objednávky či nabídky kupujícího vyžadují pro právní účinnost jejich závaznosti pro prodávajícího výslovné písemné potvrzení.

 1. Ceny a platební podmínky

Ceny se uplatňují podle platných ceníků v daném období. Kupující je povinen  platit v měně , která je uvedena na faktuře. Cenou se rozumí cena bez zákonné sazby DPH.
Platební podmínka , není-li dohodnuto jinak , je 30 dní od  data vystavení faktury prodávajícím.
Pokud je kupující v prodlení s platbou, má prodávající právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení  a  kupující je povinen další dodávky platit předem  až do úplného vyrovnání závazků vůči prodávajícímu. V případě prodlení platby v jiné měně než Kč, může prodávající požadovat náhradu ztrát vzniklých v důsledku kurzových rozdílů příslušné zahraniční měny vůči Kč od okamžiku prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny do okamžiku jejího uhrazení prodávajícímu. Za den úhrady se považuje den připsání úhrady na účet prodávajícího.
Kupující není oprávněn započíst na svůj dluh vůči prodávajícímu svoji pohledávku k prodávajícímu, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

 1. Dodací lhůty

Dodací lhůta začíná běžet od data , kdy prodávající  písemně potvrdí objednávku od kupujícího.  Veškeré změny dodacího termínu jsou platné pouze po písemném odsouhlasení  prodávajícího a kupujícího.

 1. Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží , které je specifikované v kupní smlouvě nebo objednávce v dohodnutém rozsahu a  termínu.
Prodávající e-mailem oznámí minimálně 3 dny předem kupujícímu připravenost zboží k expedici v rozsahu – počet jednotek balení, rozměry obalů , váha kg .
Prodávající je povinen  nejpozději v den dodání zboží předat kupujícímu dodací list a další doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží nebo doklady dohodnuté v kupní smlouvě v českém jazyce.  Dodávka se považuje za splněnou převzetím zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou, která převzetí potvrdí na kopii dodacího listu prodávajícímu. 
Není-li dohodnuto v potvrzené objednávce jinak,  platí  dodací podmínka EXW příp. FCA podle INCOTERMS 2000 .
Přeprava zboží se uskutečňuje vždy na nebezpečí kupujícího. Nakládka a přeprava zboží se uskutečňuje na základě obvyklých podmínek příslušných dopravců. V případech, kdy je prodávající pověřen zajistit pro kupujícího dopravce, odpovídá za případnou škodu jen tehdy, pokud škoda byla způsobena úmyslně či hrubou nedbalostí při výběru dopravce. Prodávající je povinen  sjednat pojištění zboží po dobu přepravy jen je-li to s kupujícím výslovně písemně dohodnuto.

 1. Záruky na vady výrobků

Prodávající se zavazuje, že dodávané zboží v čase výroby a  čase předání kupujícímu zodpovídají platným normám ISO, EN,  ČSN pro oblast valivých ložisek  a vnitřním předpisům prodávajícího. V případě dodávky výkresových dílů musí odpovídat potvrzené dokumentaci.
Prodávající odpovídá za skryté vady zboží a vady, které má zboží v době předání po dobu 24 měsíců od dodání .
Záruka na dodané zboží ( výrobky ) zaniká , jestliže bylo poškození způsobeno :
-    v důsledku havárie zařízení, kterého byla ložiska a výrobky součástí

 • provedením zásahu, úpravy výrobku bez účasti prodávajícího
 • použitím  pro nevhodný účel
 • nevhodnou  nebo nesprávnou montáží
 • nesprávnou manipulací nebo skladováním u kupujícího

      Při zjištění poškození je kupující povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu,  
nejpozději do 5 pracovních dní od převzetí
Prodávající je povinný zaslat písemné stanovisko k reklamaci do 10 pracovních dnů od doručení reklamace.

 1. Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do úplného zaplacení fakturované hodnoty.

 1. Používání ochranné známky

 Prodávající dodává zboží označené ochrannou známkou  KLF-ZVL . Kupující se zavazuje, že bude ochrannouznámku KLF-ZVL využívat pouze v souladu s obchodními zvyklostmi a dobrými mravy hospodářské soutěže. V případě podezření na zneužití ochranné známky neprodleně oznámí tuto skutečnost prodávajícímu. 

 1. Závěrečná ustanovení

Převod práv a povinností kupujícího podle jakékoliv smlouvy  s prodávajícím  na třetí osobu vyžaduje vždy předchozí písemný souhlas prodávajícího.

Na tyto dodací podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s prodejem a dodávkami zboží prodávajícího kupujícímu platí vnitrostátní právo České republiky s vyloučením odkazů na jakékoliv mezinárodní úmluvy v maximálním možném rozsahu dovoleném českými předpisy.

Jestliže se jakékoliv ustanovení těchto dodacích podmínek stane nebo ukáže být neplatným, protiprávním nebo nevymahatelným, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím nebude nikterak dotčena, pokud z povahy právního úkonu nebo jeho obsahu či okolností za nichž k němu došlo, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatního obsahu těchto podmínek. Prodávající a kupující se zavazují takovéto neplatné, proti nebo nevymahatelné ustanovení nahradit dohodou ustanovením platným, zákonným a vymahatelným, se stejnými nebo alespoň podobným obchodním a právním smyslem a to do 14 dnů po zjištění takovéto neplatnosti, neprávnosti či jiné nevymahatelnosti.

 

Ve Vlašimi  1.1.2012

 

 

Aktuality ...

Certifikát ISO 9001:2008 Katalóg ložísk